เขมจิรา หนองเป็ด
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

จักเรศ อิฐรัตน์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ชาคริยา ชุมมวล
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

นงลักษณ์ สูงสุมาลย์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร

ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.พฤกษ์ เถาถวิล
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร

ผศ.ดร.รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร

ดร.วชิราภรณ์ กิจพูนผล
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

วิชุดา สายสมุทร
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รศ.สมหมาย ชินนาค
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา

ผศ.ดร.สารภี ขาวดี
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อัจฉรา สิมลี
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร