จินตนา ศรีสุวรรณ
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก

เซลซิเลีย แอนแนท ลินด์ควิสท์
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก

เตชภณ แสงวงศ์
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก

เทมส์นที ทัพเทวาสถิตย์กุล
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก

วสันต์ หอมจันทร์
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก

ศุภควัฒ ทาทอง
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก

สมฤดี พิมพ์โคตร
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก

สิริวิภา เอื้ออารีเลิศ
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก

ตระการ ถนอมพันธ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ผศ.ประจัน มณีนิล
สาขาวิชาสังคมศาสตร์