กชพรรณ บุญฉลวย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กมล โสภาสิน
พนักงานพิมพ์แบบ

กรณ์ระวี ศรีเจิม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กิตติญา พรหมพา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จักราวุธ นิลาศน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

โชติกา ศรีโพนทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฐิตินันท์ ภูนิคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ณรงชัย สิริวรรณ
พนักงานทั่วไป

ธีระยุทธ ทองบ่อ
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นวลละออง อุทามนตรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นันสุดา ขาววงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

บัวทอง สีเกิด
พนักงานทั่วไป

ปัทมาสน์ พานพรม
พนักงานธุรการ

ปาณฑรา ศิริทวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ปิยะธิดา พุฒพิมพ์
บุคลากรปฏิบัติการ

ปิยะนุช สิงห์แก้ว
เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

พัชรี ลิมปิทีปราการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

พัทนี เจริญทัศน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

มงคลชัย ล้อมวงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

มิณฑิตา โสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ฤทธิเดช วงษ์ปัญญา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ละอองดาว เพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ลักษณา ทองทศ
บรรณารักษ์ชำนาญการ

วรวัช สมภาวะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วรัครศิริ โหตระไวศยะ
บุคลากรชำนาญการ

วรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

วิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

วิชัย เมทาสิงห์
พนักงานทั่วไป

ศักดิ์สิทธิ์ คณะเมือง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

สมชาย สิริวรรณ
พนักงานพิมพ์แบบ

สิริชัย ภิบาลวงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

โสภิดา พิมประภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัญรินทร์ พินิจไชยกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ