ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
กุมภาพันธ์ 2563
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
  1

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  2

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  3

ดอกจาน 3
11.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
ดอกจาน 5
10.00-16.00
ดอกจาน 6
06.00-06.00
ดอกจาน 7
11.00-12.00
13.00-16.00

  4

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
15.00-16.00
18.00-20.00
ดอกจาน 6
11.00-12.30
14.30-16.30
ดอกจาน 7
12.15-15.00
15.00-16.00

  5

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-16.00
ห้องอเนกประสงค์
09.30-09.00
13.30-16.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-15.00
15.00-21.00
ดอกจาน 7
10.00-11.45
13.00-15.00

  6

ดอกจาน 3
11.30-15.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  7

ดอกจาน 3
09.00-12.00
12.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00

  8

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  9

โรงละครและโถงโรงละคร
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  10

โรงละครและโถงโรงละคร
13.00-16.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00

  11

โรงละครและโถงโรงละคร
13.00-16.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 3
10.00-12.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
12.00-15.00
16.30-18.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
14.00-14.30
14.30-16.30
ดอกจาน 7
08.30-18.00

  12

โรงละครและโถงโรงละคร
13.00-16.00
ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
15.00-18.00
ดอกจาน 7
08.30-18.00

  13

โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-16.00
ดอกจาน 4
11.00-12.30
ดอกจาน 5
10.00-12.00
12.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
13.30-15.00
16.00-18.00
ดอกจาน 7
08.30-18.00

  14

โรงละครและโถงโรงละคร
13.00-15.00
ห้องอเนกประสงค์
09.30-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 3
08.30-16.30
ดอกจาน 4
08.30-17.00
ดอกจาน 5
08.30-17.00
ดอกจาน 6
08.30-17.00
17.00-20.00
ดอกจาน 7
08.30-17.00

  15

โรงละครและโถงโรงละคร
13.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
08.30-18.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  16

ดอกจาน 3
14.00-16.00
ดอกจาน 5
08.30-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  17

โรงละครและโถงโรงละคร
18.00-21.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
11.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
ดอกจาน 5
08.30-18.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
13.00-16.00

  18

โรงละครและโถงโรงละคร
08.30-22.00
ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 4
13.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
09.30-11.00
13.00-15.00
ดอกจาน 7
08.30-18.00

  19

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-16.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
12.00-15.00
ดอกจาน 7
08.30-18.00

  20

โรงละครและโถงโรงละคร
08.30-22.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-15.00
ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 6
08.30-14.00
14.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-18.00

  21

โรงละครและโถงโรงละคร
08.30-22.00
ห้องอเนกประสงค์
10.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-12.00
12.00-18.00
ดอกจาน 4
09.30-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 5
13.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
08.30-18.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00
13.00-16.00

  22

ดอกจาน 3
11.00-14.00
ดอกจาน 4
10.00-15.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  23

ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 6
11.30-13.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  24

ห้องอเนกประสงค์
11.00-15.00
ดอกจาน 3
11.00-15.00
ดอกจาน 4
08.30-16.30
ดอกจาน 5
08.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-11.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
11.00-13.00

  25

โรงละครและโถงโรงละคร
12.00-17.00
ดอกจาน 3
09.00-21.00
ดอกจาน 4
08.30-13.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00

  26

ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00

  27

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 3
11.30-15.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  28

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-16.30
ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
13.00-17.00
ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-17.00

  29

ดอกจาน 3
09.00-13.00
ดอกจาน 4
09.00-13.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี